۳ فاکتور مهم در رشد طیور

۳ فاکتور مهم در رشد طیور

۱- تهویه

تهویه نقش بسیار اساسی برای تامین هوای سالم, جلوگیری از کوران, خارج کردن گازهای زاﺋﺪ و تنظیم هوای سالن به عهده  دارد. این کار در زمستان با سختی و مشکلات بیشتری همراه است و اگر در مدیریت تهویه نقص یا ضعفی ایجاد شود با مشکلات زیادی از جمله: ﻋﻮارض ﺗﻨﻔﺴﻲ، اﻓﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻﺷﻪ روبه رو خواهید شد. ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮای ﺗﺎزه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﺣﻔﻆ دﻣﺎ، ﺗﻨﻈﻴﻢ رﻃﻮﺑﺖ ﺳﺎﻟﻦ، ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺴﺘﺮ و ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﮔﺎزﻫﺎی زاﺋﺪ در ﻫﻮای ﺳﺮد امری بسیار مهم میباشد.ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻮاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺮﻏﺪاری ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺑﻪ عواملی از جمله ﺳﻦ ﭘﺮﻧﺪه، وزن و ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.

نکته: به طور متوسط رطوبت سالن باید همیشه کمتر از ۷۰% باشد.

تنظیم تهویه سالن

ﻣﻘﺪار ﻫﻮای ﺗﺎزه ﻛﻪ وارد ﺳﺎﻟﻦ ﺷﺪه، ﻫﻮای ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺮﻧﺪه را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨد. این هوا الزاما ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺴﺘﺮ را در ﺣﺪ مورد نیاز ﻧﮕﻪ دارد. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻮای ﺳﺮد ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﻢ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ وارد می شود، ﻗﻄﺮات آب از روی دﻳﻮارﻫﺎ ﺑﻪ روی ﺑﺴﺘﺮ ﭼﻜﻪ ﻛﺮده و ﺑﺴﺘﺮ به سرعت مرطوب ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻟﺬا ﻫﻮای وارد شده ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ  ﺑﺎ ﻫﻮای ﮔﺮم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻘﻒ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ بدن ﭘﺮﻧﺪه برسد .جمع ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻫﻮای ﮔﺮم و ﺳﺮد و ﻫﺪاﻳﺖ آن در ﻣﺴﻴﺮی درﺳﺖ در ﺳﻤﺖ ﺳﺎﻟﻦ، اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻬﻮﻳﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ آورد.

ﺑﺎز ﺑﻮدن ورودی ﻫﺎی ﻫﻮا ﻛﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ دورﺗﺮ از ورود ﻫﻮای ﮔﺮم و ﺗﺎزه ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻛمتر شدن ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻮا در ﺳﺎﻟﻦ و اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼل در ﺗﻬﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﮋه در زمستان و هوای سرد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا را در ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻲ ﺗﻮانید توسط ﺑﺎدﺳﻨﺞ و ﻳﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دود و ﻧﺤﻮه ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪن آن ﺑﺎ ﻫﻮای ﺳﺎﻟﻦ، ﻣﺘﻮﺟﻪ شوید.

نکته: ﻣﻴﺰان ﻣﺎده ﺧشک ﻣﺪﻓﻮع ﺗﺎزه ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ۲۰% درﺻﺪ اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ آن ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف آب ﻣﻌﻤﻮﻻ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد.

۲- تاثیر آب و رطوبت در بستر

در صورتی که آب بیش از اندازه نیاز به حیوان داده شود، به همان میزان دفع بیشتری را شاهد خواهیم بود که خود باعث بالا رفتن رطوبت بستر می شود. برای اینکه بتوانیم بیماری های حیوان را تشخیص دهیم می توانیم از روی رنگ مدفوع، حالت چسبندگی آن و تعداد مدفوع در روز  به راحتی به آن رسید. آب در این تشخیص و در مدفوع حیوان تاثیر زیادی دارد اما فقط آب نیست که باعث اسهال شدن و بروز عوامل بیماری می شود. عوامل دیگری از جمله ویروس ها، باکتری های تغذیه ای و ترکیب آن ها و … نیز می تواند در این امر دخیل باشد که در تشخیص و آزمایش های ما اثر میگذارد.

۳- بیماری های طیور

برخی بیماری ها در حال حاضر بسیار شناخته شده اند و به راحتی قابل درمان می باشند. بیماری هایی مانند گامبورو و برونشیت از این نوع هستند.گامبورو از جایی که با خونریزی و التهاب همراه است به راحتی قابل تشخیص است اما برونشیت گاها به آزمایش کردن و جداسازی و بررسی ویروس ها نیاز دارد.

برخی ویروس ها مانند انترو ویروس و روتا ویروس نیز از بیماری های بسیار شناخته شده هستند. تشخیص آن ها ممکن است طول بکشد چرا که جداسازی ویروس های آن بسیار دشوار است و همچنین تعداد زیادی از طیور به این ویروس مبتلا نمی شوند و کمتر دیده می شود. برخی بیماری ها مانند عفونت های ناشی از میکروب غذایی نیز می تواند پرنده را درگیر کند که البته با استفاده از آنتی بیوتیک و مصرف منظم و به موقع قابل حل و رفع باشد.

یکی از بیماری های رودوی که آیمریا نام دارد در اکثر مکان های مرغداری ممکن است وجود داشته باشد که این بیماری داخل روده را تحت تاثیر قرار داده و در نهایت باعث اسهال حیوان و بالا رفتن رطوبت بستر می شود. این بیماری در واکسیناسیون  طیور مادر قابل پیشگیری است.

در دستگاه گوارش طیور نیز هزاران باکتری وجود دارد که برخی از این باکتری ها به هضم و سیستم گوارش کمک هم می کنند. حال اگر عواملی در این میان میزان تجمع این باکتری ها را افزایش دهد می تواند خطر ایجاد کند و باکتری های مضری را بوجود بیاورد. این باکتری های مضر موجب تورم روده ای شده که در صورت نبودن آنتی بیوتیک در بدن حیوان می تواند حیوان را از بین ببرد.

نکته: تعادل روده ای در دستگاه گوارش حیوان بسیار حائز اهمیت است که خود جایگزین مناسبی برای آنتی بیوتیک ها می تواند باشد.

 

 

مطالب مرتبط:دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *